PCコンテンツです。

Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel
〒135-005 2-8-16 Shiomi, Koto-ku, Tokyo